VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Grapefruit Company s.r.o.,
IČ 046 63 586, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

I. Výklad pojmů

Poskytovatel:

Grapefruit Company s.r.o.
IČ: 046 63 586
DIČ: CZ04663586
se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 251692
emailová adresa: info@grapefruit.cz
Bankovní spojení: č.ú. 115-1636730257/0100
vedený u Komerční banky a.s.
IBAN: CZ8001000001151636730257

Služby: Poskytovatel poskytuje svým klientům služby zejm. v oblasti zprostředkování prodeje reklamního a inzertního prostoru v reklamních sítích a PPC systémech a na webových stránkách subjektů, se kterými má navázány obchodní vztahy. Dále je Poskytovatel oprávněn poskytovat služby, jako je tvorba nebo optimalizace webových stránek pro vyhledávače, správa stránek na sociálních sítích, poradenství v oboru webové analytiky, poradenství v oblasti budování značky, realizaci výzkumů, příprava kreativních řešení, odborné poradenství v oblasti digitálního marketingu, školení a vývoj webových aplikací.

Klient: Právnická či fyzická osoba, která uzavře s Poskytovatelem smlouvu o poskytování Služeb.

Smlouva: Smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem.

VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky.

II. Smlouva o poskytnutí Služeb, podmínky poskytování Služeb

 1. Poskytovatel poskytuje Klientům Služby na základě Smlouvy, která je mezi nimi uzavřena písemnou akceptací řádné písemné objednávky Klienta, která je nabídkou k uzavření Smlouvy, Poskytovatelem. 
 2. Řádná objednávka Služeb musí být učiněna prostřednictvím řádně, pravdivě a kompletně vyplněného a podepsaného objednávkového formuláře Poskytovatele, který Poskytovatel zveřejnil na svých webových stránkách, popř. jiným způsobem Klientovi poskytnul. Klient je povinen v objednávkovém formuláři zejm. uvést své identifikační údaje, podrobně specifikovat objednávané Služby, a to včetně jejich rozsahu, celkového objemu do Služeb investovaných finančních prostředků, příp. cílové skupiny poskytovaných Služeb atp.
 3. Řádnou objednávku učiněnou v souladu s ustanovením předchozího odstavce je Klient povinen doručit Poskytovateli nejméně 5 pracovních dnů před zahájením poskytování Služeb, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, e-mailu nebo datové schránky. Po předchozí domluvě s Poskytovatelem může Klient objednávku Poskytovateli doručit i v podobě naskenované objednávky zaslané e-mailem. Přijetí objednávky Poskytovatel Klientovi potvrdí na jeho písemnou žádost. V případě, že ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne doručení objednávky Klienta Poskytovatel Klientovi nezašle písemné přijetí tohoto návrhu k uzavření Smlouvy, platí, že Smlouva uzavřena nebyla.
 4. V případě poskytování dlouhodobých služeb (zejm. správy sociálních sítí klienta, správy výkonnostních kampaní) poskytovaných Klientovi Poskytovatelem se jejich poskytování sjednává na dobu neurčitou a Klientovi účtuje za každý započatý kalendářní měsíc jejich poskytování. Poskytování těchto dlouhodobých služeb je Klient oprávněn vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou, jejíž běh počíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn poskytování dlouhodobých služeb Klientovi účtovat i v průběhu výpovědní doby.
 5. Poskytovatel je oprávněn odmítnout Klientovu objednávku i bez udání důvodu, avšak zejm. v případech, kdy by objednávané Služby byly v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy nebo zájmy Poskytovatele.
 6. Poskytovatel má právo neposkytnout Služby nebo jejich poskytování přerušit na dobu neurčitou zejm. v případech, kdy mu v tom brání vyšší moc nebo provozní či jiné překážky na straně Klienta nebo třetí osoby. V takovém případě není Poskytovatel povinen k náhradě jakékoli újmy Klientovi.
 7. V případě, že Klient Poskytovateli v objednávce Služeb nebo během jejich poskytování uvede jakékoli nepravdivé nebo zkreslené údaje, nese veškerou odpovědnost za případnou újmu tím způsobenou.
 8. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za pravdivost, úplnost nebo správnost jakýchkoli údajů nebo informací, které mu Klient za účelem jejich prezentace třetím osobám předá, příp. které Klient sám prostřednictvím Služeb zveřejní.
 9. V případě prodlení Klienta s jakoukoli úhradou Služeb nebo jiné platby Poskytovateli je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služeb Klientovi nebo s ním nezapočít. O dobu tohoto prodlení Klienta se prodlužuje příp. ujednaná doba nebo lhůta pro poskytnutí Služeb Poskytovatelem.
 10. Zasláním jakýchkoli podkladů v jakékoli podobě, které jsou nebo mohou být předmětem ochrany upravené zejm. právem duševního vlastnictví, Klient Poskytovateli prohlašuje, že je oprávněn s těmito podklady disponovat a takto nakládat.

III. Cena a úhrada služeb

 1. Klient je povinen zaplatit Poskytovateli za Služby cenu ve výši 1.200,- Kč bez DPH za započatou hodinu práce Poskytovatele, nebylo-li sjednáno jinak.
 2. Cena za Služby vč. DPH je splatná na základě faktury vystavené Poskytovatelem, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na příslušné faktuře. Prodlení s poskytováním Služeb způsobené okolnostmi na straně Klienta nebo třetí osoby nemá vliv na splatnost faktury za Služby.
 3. Klient souhlasí s vystavením a zasláním faktury v elektronické podobě.
 4. V případě prodlení Klienta s úhradou ceny Služeb má Poskytovatel právo jak na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, tak od Smlouvy odstoupit. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na povinnost náhrady příp. škody Poskytovateli.
 5. Je-li Klient v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit Poskytovateli administrativní poplatek ve výši 500,- Kč za zaslání písemné upomínky; tato může být Poskytovatelem zaslána i elektronicky na emailovou adresu uvedenou Klientem v objednávce.

IV. Závěrečná ujednání

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách Poskytovatele, popř. poskytnutí Klientovi jiným způsobem.
 2. Znění VOP je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 3. Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí právním řádem České republiky.
 4. V případě vzniku sporu mezi Poskytovatelem a Klientem je dána pravomoc soudů České republiky. Je-li Klient podnikatel, sjednává se místní příslušnost obecného soudu Poskytovatele.
 5. Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23.12. 2020
Grapefruit Company s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Grapefruit Company s.r.o. (dále jen „Společnost“), je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, dále též jen jako „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále též jen jako „Zákon“) správcem Vašich osobních údajů, které jste jí o sobě sdělili či které o Vás získala v souvislosti se svou činností. Tímto dokumentem Vás Společnost informuje o tom, jakým způsobem s těmito údaji nakládá.

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují zejm. na:

I.
Základní údaje o Společnosti

Název: Grapefruit Company s.r.o.
IČ: 046 63 586
Sídlo: Rybná 716/24, 110 00, Praha 1
Kontaktní osoba: Pavel Trakal, jednatel
Email: info@grapefruit.cz
WWW: https://grapefruit.cz/

II.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů Společnost nemá, neboť právními předpisy není v jejím případě vyžadován.

III.
Zásady zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v souladu se zásadami uvedenými v GDPR a v Zákoně o zpracování osobních údajů a při své činnosti vynakládá maximální úsilí, aby těmto zásadám vždy vyhověla. Mezi uvedené zásady patří:

IV.
Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje Společnost zpracovává zejména pro tyto účely:

V.
Rozsah zpracovaných osobních údajů

Společnost je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje, a to dle účelu zpracování:

Kategorie údajůÚčely zpracování
Jméno a příjmeníPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů
IČ, DIČPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
Adresa bydliště nebo sídlaPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
E-mailová adresaPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Telefonní čísloPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Číslo účtu a jiné transakční údajePlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
Údaje o v minulosti poskytnutých službách klientoviPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů

VI.
Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

VII.
Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje Společnost zpřístupňuje pouze svým oprávněným zaměstnancům či jednotlivým důkladně prověřeným zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností (kupř. poskytovatelům poštovních, tiskařských, IT nebo právních služeb), vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

VIII.
Osobní údaje třetích osob

IX.
Doba zpracování

Účel zpracováníDoba uchování
Plnění smlouvypo dobu trvání smluvního vztahu a do konce 3. kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo ke skončení poskytování smluvního plnění správcem
Plnění právních povinnostípo dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktůpo dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy*
Ochrana oprávněného zájmu správce nebo třetích osobmaximálně po dobu 3 let od doby skončení poskytování smluvního plnění správcem, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářůpo dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

* Společnost je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

X.
Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte níže uvedená práva, která vůči Společnosti můžete uplatnit:

 1. právo na přístup k údajům – právo na informaci o tom, zda Společnost zpracovává či nezpracovává Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracovává, tak Vám Společnost Vaše osobní údaje poskytne společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracovává, zejm. o jaké údaje se jedná, účel jejich zpracování a komu byly poskytnuty;
 2. právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o Vás Společnost má, jsou nepřesné nebo neúplné, můžete ji kdykoli požádat o jejich opravu nebo doplnění a ona tuto opravu provede;
 3. právo na výmaz – na Vaši žádost Společnost vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, pokud:

Výmaz může Společnost odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR;

 1. právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u Společnosti údaje zůstanou uložené, avšak nebude k nim přistupováno ani s nimi jakkoli jinak nakládáno s výjimkou případů, kdy Společnosti k tomu dáte souhlas anebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků Společnosti, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo některého jejího členského státu;
 2. právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – V případě, že chcete, aby osobní údaje, které o Vás Společnost zpracovává v elektronické formě na základě smlouvy nebo souhlasu, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Společnost nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 3. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že Společnost porušuje Vaše práva, můžete na ni podat stížnost nebo podat podnět u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.

Výše uvedená práva můžete uplatnit na základě písemné žádosti zaslané prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: info@grapefruit.cz nebo písemně dopisem na adresu sídla Společnosti: Grapefruit Company s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1.

Vaši žádost Společnost vyřeší nejpozději ve lhůtě 15 dní ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech, zejména s ohledem na rozsah žádosti, je Společnost oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit. O nutnosti prodloužení Vás včas informuje.

Vyřízení žádosti společně s informacemi, o které Společnost požádáte, Společnost provádí prostřednictvím e-mailové zprávy v přehledném, běžně používaném a čitelném formátu, kterou Vám zašle na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Osobou odpovědnou za vyřizování Vašich žádostí je jednatel Společnosti Pavel Trakal.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Společnost oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu Vás bude informovat.

XI.
Bezpečnost zpracování osobních údajů

Za účelem co nejvyšší ochrany Vašich osobních údajů Společnost uplatňuje veškerá vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen pouze na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

XII.
Ochrana před neoprávněným přístupem k osobním údajům

Přístup k listinným evidencím

Listinné evidence jsou umístěny v uzamykatelné místnosti Společnosti v trezoru. Klíč k trezoru mají k dispozici pouze jednatelé. Vstup do místnosti mají pouze oprávněné osoby, v daném případě jednatelé. Ostatní osoby mají přístup do místnosti pouze v doprovodu oprávněné osoby.

Přístup k záznamovým zařízením (stolní PC, notebooky, mobilní telefony atp.)

Záznamová zařízení jsou k dispozici jednotlivým pracovníkům. Softwarový přístup k serveru a počítačům je chráněn uživatelským jménem a heslem, mobilní telefony obsahující osobní údaje (např. jméno, příjmení a tel. číslo) jsou zabezpečeny PINem.

Ochrana před neoprávněným čtením, kopírováním, přenosem, úpravou a vymazáním osobních údajů

Přístup k osobním údajům nacházejícím se na serveru a počítači je chráněn přístupovým jménem a heslem, k těmto mají přístup pouze jednatelé a pověření zaměstnanci.

Ochrana před živelnou událostí

Vyjma opatření dle předchozího bodu a protipožárních opatření nejsou přijata žádná další zvláštní opatření.

Ochrana před útokem zvenčí (např. hackerský útok)

Proti napadení z vnější sítě byla přijata opatření ve formě zabezpečení firewall, zabezpečení přihlašovacím jménem a heslem. Dalším opatřením jsou pravidelné kontroly ze strany správcem pověřených osob – např. IT specialisty.

Ochrana před neznalostí

Všechny oprávněné a pověřené osoby jsou řádně poučeny a budou pravidelně proškolovány. Poučení a proškolení spočívá zejména v informování těchto osob o právech a povinnostech při zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení a Zákona.

Další opatření

Osobou odpovědnou za zajištění bezpečnosti osobních údajů, vyřizování stížností a komplikací spojených s bezpečným uchováváním osobních údajů je:

Pavel Trakal, e-mail: pavel@grapefruit.cz.

Společnost se snaží předcházet únikům Vašich osobních údajů a zabránit jim pomocí všech výše uvedených technických a organizačních opatření. Pokud však i přesto dojde k úniku Vašich osobních údajů, Společnost je povinna Vás kontaktovat telefonicky, prostřednictvím SMS či na Váš e-mail do 72 hodin od okamžiku, kdy se o úniku osobních údajů dozví, a sdělit Vám veškeré potřebné informace. Stejně tak je Společnost povinna informovat o úniku i dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

XIII.
Právo vznést námitku

XIV.
Aktualizace